Terms

Currently Terms are only available in Polish, but all viewers from outside Poland are served directly by Vimeo, so please consult Vimeo Terms of Service.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „Braun Movies VOD”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, w tym warunki techniczne, świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu „video na żądanie” przez Fundację Osuchowa z siedzibą: ul. Transportowców 11, 02-972 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000589261, NIP 9512402083, zwaną dalej Braun Movies VOD.
 1. DEFINICJE
 1. Abonent – osoba będąca stroną zawartej z Braun Movies VOD umowy o świadczenie usługi dostępu do produkcji filmowych, udostępnianych przez Braun Movies VOD.
 2. Usługa Braun Movies VOD – audiowizualna usługa medialna, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi Braun Movies VOD, w czasie trwającym 72 godziny, dostępu do Bazy Materiałów Audiowizualnych będącej w aktualnej ofercie Braun Movies VOD poprzez stronę internetową vod.braunmovies.com.
 3. Materiał Audiowizualny (Materiał) – film lub inna forma audiowizualna będąca w ofercie Braun Movies VOD.
 4. Baza Materiałów Audiowizualnych – zestawienie wszystkich Materiałów Audiowizualnych, aktualizowanych okresowo, znajdujących się w ofercie Braun Movies VOD
 5. Użytkownik – Abonent lub osoba fizyczna (konsument), korzystający z usługi Braun Movies VOD.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem, a Braun Movies VOD.
 7. Aktywacja – czynności umożliwiające dostęp do Usługi Braun Movies VOD.
 8. SMS (short message service) – usługa przesyłania krótkich informacji tekstowych w telefonii komórkowej.
 9. Centrum Obsługi Klienta (COK) – komórka organizacyjna Braun Movies VOD obsługująca Abonentów, za pośrednictwem której możliwy jest kontakt z Braun Movies VOD pod adresem: Fundacja Osuchowa, Centrum Obsługi Klienta Braun Movies VOD, ul. Jegiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa, pod numerem telefonu: +48722338334 (opłata wg taryfy Operatora), pod adresem e-mail: vod@braunmovies.com
 10. Regulamin Promocji – zasady specjalnej oferty w zakresie Usługi Braun Movies VOD.
 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI
 1. Usługa Braun Movies VOD umożliwia Użytkownikowi dostęp do pojedynczych Materiałów Audiowizualnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w cenniku, który dostępny jest na stronie internetowej vod.braunmovies.com
 2. Usługa Braun Movies VOD może być świadczona na warunkach specjalnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Promocji.
 3. Wykaz oraz opis Materiałów Audiowizualnych znajdujących się w Bazie Materiałów Audiowizualnych dostępny jest na stronie vod.braunmovies.com
 4. Użytkownik może korzystać z Materiałów Audiowizualnych udostępnianych w ramach Usługi Braun Movies VOD (jako pojedyncze Materiały) jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest nagrywanie, kopiowanie oraz publiczne udostępnianie Materiałów Audiowizualnych w jakiejkolwiek formie.
 5. W ramach zamówienia pojedynczych Materiałów Audiowizualnych w Usłudze Braun Movies VOD, materiały będą dostępne przez okres 72 godzin od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Braun Movies VOD.
 6. Baza Materiałów Audiowizualnych podlega aktualizacji, zatem okres i dostępność Materiałów oraz metody dostępu i płatności za Materiały Audiowizualne oraz opisy poszczególnych Materiałów Audiowizualnych podlegają zmianom w czasie, zgodnie z informacją dostępną poprzez vod.braunmovies.com.
 1. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI Braun Movies VOD
 1. Korzystanie z Usługi Braun Movies VOD jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego Sprzętu.
 2. W czasie korzystania z Usługi Braun Movies VOD mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku Materiałów Audiowizualnych (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Braun Movies VOD.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU
 1. Braun Movies VOD nie świadczy usług instalacji, tj. czynności technicznych mających na celu zestawienie i uruchamianie urządzeń, w szczególności Sprzętu, umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Braun Movies VOD.
 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI Braun Movies VOD
 1. Umowa o świadczenie Usługi Braun Movies VOD dotycząca pojedynczego Materiału Audiowizualnego może zostać zawarta z Użytkownikiem po złożeniu zamówienia określającego, z którego Materiału Audiowizualnego i w jakim terminie chce korzystać i uiszczeniu pełnej opłaty określonej w Cenniku dla zamówionego Materiału Audiowizualnego.
 2. Braun Movies VOD zobowiązuje się rozpocząć udostępnianie wybranych przez Użytkownika Materiałów Audiowizualnych, po upływie maksymalnie 60 minut, ale nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Użytkownika.
 3. Braun Movies VOD przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy poprzez e-mail.
 4. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Braun Movies VOD jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres Fundacji Osuchowa, Centrum Obsługi klienta Braun Movies VOD, ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa lub e-mail na adres vod@braunmovies.com. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym w przypadku gdy Braun Movies VOD wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Braun Movies VOD świadczy Usługę dostępu do Materiałów Audiowizualnych po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na wykonanie świadczenia.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Braun Movies VOD dotycząca Materiału Audiowizualnego zawierana jest na czas, w którym Użytkownik ma dostęp do wybranego Materiału Audiowizualnego, wskazany w pkt. III. 5 Regulaminu.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Wysokość opłat za Usługę Braun Movies VOD określa Cennik bądź Umowa lub w szczególnych przypadkach Regulamin Promocji. Informacja o Cenniku jest przedstawiana Użytkownikowi w momencie zawierania Umowy o świadczenie Usługi Braun Movies VOD, a także na każde żądanie Użytkownika. Cennik dostępny jest również na stronie vod.braunmovies.com.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłat za Materiały Audiowizualne i opłaty z tytułu dostępu do Materiałów Audiowizualnych (jeżeli taka opłata ma zastosowanie) z góry poprzez tPay. Za realizację płatności odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności tPay.
 3. Informacja o akceptowanych sposobach płatności oraz opłatach za dany Materiał dostępna jest w jego opisie przed złożeniem zamówienia.
 4. Za dzień dokonania zapłaty za dostęp do Usługi Braun Movies VOD uważa się dzień zaksięgowania płatności.
 5. Braun Movies VOD wystawi fakturę VAT Użytkownikowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie, zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od daty wykonania Usługi Braun Movies VOD, pod warunkiem uprzedniego przekazania przez Użytkownika wszystkich danych niezbędnych do wystawienia takiej faktury.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BRAUN MOVIES VOD
 1. Mogą występować krótkotrwałe, trwające jednorazowo nie dłużej niż 2 godziny przerwy w świadczeniu lub możliwości korzystania z Usługi Braun Movies VOD lub znaczne pogorszenie jakości sygnału, spowodowane prowadzonymi niezbędnymi pracami konserwacyjnymi urządzeń nadawczych lub innymi przyczynami niezależnymi od Braun Movies VOD.
 2. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 2 godziny lub braku możliwości odbioru Materiału Audiowizualnego, z przyczyn zależnych od Braun Movies VOD, Braun Movies VOD zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego opłatę za dostęp do Usługi Braun Movies VOD.
 3. Braun Movies VOD nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności niezależne od Braun Movies VOD tj. niedostosowanie lub niesprawność urządzeń końcowych oraz innych urządzeń należących do Użytkownika i wykorzystywanych przez niego w trakcie korzystania z Usługi Braun Movies VOD, a także nie ma obowiązku dokonywania ich napraw, regulacji lub adaptacji.
 4. Za zakłócenia w świadczeniu Usługi Braun Movies VOD wynikające z działania lub zaniechania Użytkownika niezgodnego z Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Braun Movies VOD jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji Usług.
 2. Reklamacja może dotyczyć niedotrzymania z winy Braun Movies VOD określonego w Umowie rozpoczęcia świadczenia tych Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
 3. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowym obliczeniu należności lub doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka usług Braun Movies VOD rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 4. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres: Fundacja Osuchowa, Centrum Obsługi Klienta Braun Movies VOD, 42-200 Częstochowa ul.Jagiellońska 59/65
  2. ustnie – telefonicznie na numer Centrum Obsługi Klienta – +48722338334
  3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej na adres e-mail: vod@braunmovies.com
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Braun Movies VOD;
  5. datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług;
 6. numer konta bankowego lub adres właściwy do zwrotu należności w przypadku reklamacji;
 7. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 8. W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej nie spełnia warunków określonych w niniejszym paragrafie, upoważniona osoba reprezentująca Braun Movies VOD, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.
 9. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w niniejszym paragrafie nie spełnia warunków określonych w niniejszym paragrafie, Braun Movies VOD o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 10. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Braun Movies VOD w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie.
 11. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Postanowienia nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 12. Braun Movies VOD udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Braun Movies VOD odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa.
 13. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona.
 14. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
 15. Braun Movies VOD potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze, drogą elektroniczną poprzez e-mail na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej.
 16. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Braun Movies VOD potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.
 17. Jeżeli wysłana przez Braun Movies VOD odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Braun Movies VOD, na żądanie reklamującego, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 18. Reklamujący, w porozumieniu z Braun Movies VOD, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Braun Movies VOD ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację. Braun Movies VOD nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.
 1. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI, ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Braun Movies VOD może zawiesić świadczenie na rzecz Użytkownika Usługi Braun Movies VOD albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu do zaprzestania naruszeń, jeżeli Użytkownik dopuści się rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Braun Movies VOD może współpracować z osobami trzecimi, w szczególności powierzać jej wykonywanie podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 2. Braun Movies VOD jest administratorem danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są zamieszczone na vod.braunmovies.com
 3. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów w formie, w której zawarto Umowę oraz poprzez ich opublikowanie pod adresem vod.braunmovies.com. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 4. Regulamin jest udostępniany pod adresem vod.braunmovies.com nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2018 r.
(c) 2018 Fundacja Osuchowa.
The site uses so-called cookies to provide access to the purchased content and monitor the quality of services using the Google Analytics tool.